• چرا مسافر نباید روزه بگیرد

    چرا مسافر نباید روزه بگیرد

    یک پاسخ قرآنی در مورد روزه؛ چرا مسافر نباید روزه بگیرد؟ شاید یکى از فلسفه ها و حکمت هاى عدم وجوب روزه در سفر همان مسئله تخفیف در تکلیف باشد، و به عبارت دیگر، تفضّل بر بندگان است . خبرگزاری «حوزه» در ادامه مباحث “پرسمان قرآنى فلسفه احکام”، مفاد آیات ۱۸۳ و ۱۸۵ سوره بقره