• مجازات خنده مرحوم آیهالله نخودکی اصفهانى هنگام مرگ

    مجازات خنده مرحوم آیهالله نخودکی اصفهانى هنگام مرگ

    شخصى نقل کرد و گفت: «به مشهد مقدس مشرف شده بودم. دیدم شیخ حسنعلى نخودکی اصفهانى در زیر برف نماز مى‏خواندند. پس از چهار ساعت که برگشتم، دیدم برف در حال باریدن است و ایشان را در حالت رکوع دیدم که مقدار زیادى برف روى کمر ایشان جمع شده بود». اما از سوى دیگر گفته