• چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

    چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

    این چه تدبیری است که آب سدهای کردستان در استان های دیگر مصرف می شود/بیکاری ۱۴ هزارروستایی بیجار با احداث سد تلوار استاد حق التدریسی دانشگاه کردستان در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران که با حضورمعاون وزیر نیرو در این دانشگاه برگزار شد، گفت: آقای معاون، چراغی که به خانه رواست به مسجد