• موارد مجوز خوردن روزه درهنگام مریضی/ مرضی که مجوّز خوردن روزه است

    موارد مجوز خوردن روزه درهنگام مریضی/ مرضی که مجوّز خوردن روزه است

     اگر شخصی خود را به مریضی بزند این کار مجوز خوردن روزه نیست ودرمقابل نیز اگر روزه برایش ضرر دارد و روزه بگیرد ، روزه اش باطل است. سرویس علمی فرهنگی خبرگزری «حوزه» در ادامه سلسله مباحث احکام روزه ، موارد مجوز خوردن روزه ازنگاه مراجع عظام را منتشر می کند . در رابطه با