• دوازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

    دوازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

    روایاتی در مورد کار و کارگر حضرت محمد(ص): خداوند متعال دوست می دارد زمانی که یکی از شما کاری را انجام می دهید، آنرا متقن انجام دهید. حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمود: کار هر روز را همان روز انجام بده، چون برای هر روز کاری مخصوص است. حضرت محمد(ص): صبحگاهان در جستجوی روزی و