• الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

    الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون

    بعد از شنیدن خبر سوگوار شدن خانواده های خدامرادی، برادر عزیزم جناب آقای اسلام خواجه لو اطلاع دادند متاسفانه برادر ارجمندمان مرحوم اعظام خواجه لو فرزند برومند مرحوم حاج بابا خواجه لو هم دعوت حق را لبیک گفته اند. بدینوسیله  این مصیبت را از طرف اهالی روستای سیدحسین، سایت روستا به خانواده های معزا مخصوصا: