• نماز اول وقت شاه کلید است

    نماز اول وقت شاه کلید است

    قل است جوانی نزد عالم ربانی، حضرت آیهالله شیخ حسنعلی اصفهانی «نخودکی» آمد و گفت: سه قفل در زندگی ‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول: دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم؛ قفل دوم: دوست دارم کارم برکت داشته باشد؛ قفل سوم: دوست دارم عاقبت ‌به ‌خیر شوم. آیهالله اصفهانی