• ظرفیت های بیجار گروس راهی برای توسعه این شهرستان

    ظرفیت های بیجار گروس راهی برای توسعه این شهرستان

    شهرستان بیجار از ظرفیت های بسیار خوبی همچون گردشگری، صنایع دستی، گیاهان دارویی، معدنی، کشاورزی و بویژه نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان برخوردار است، اما به مثابه سایر شهرهای استان، با مشکل نبود شغل و بستری مناسب جهت گذران زندگی برای شهروندان، مواجه است. به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران ، استان کردستان همواره به