• اعضای محترم شورای اسلامی روستا:

    اعضای محترم شورای اسلامی روستا:

    اعضای محترم شورای اسلامی روستا: دوره اول: ۱- رضا عسگری ۲- رضا احمدی ۳- ابراهیم خواجه لو   دوره دوم: ۱- حسن خواجه لو ۲- حسین خواجه لو ۳- رضا احمدی   دوره سوم: ۱- حسین خواجه لو ۲- رضا احمدی ۳- اصغر داداشی   دهیار محترم: ۱- بهنام احمدی   هیات امناء مسجد روستا: