• پنج تفاوت نماز و روزه

    پنج تفاوت نماز و روزه

    درسایه سار احکام : پنج تفاوت نماز و روزه؛ گرچه ترک نماز و روزه بدون عذر گناه زیاد دارد ولی ترک نماز کفاره ندارد، اما ترک روزه کفاره دارد. سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» نظرات فقهی مراجع عظام تقلید درخصوص تفاوت های نماز و روزه را منتشر می کند.   تفاوت  های نماز وروزه: *کسی که