• چهاردهم اسفند روز احسان و نیکوکاری را گرامی می داریم

    چهاردهم اسفند روز احسان و نیکوکاری را گرامی می داریم

    آثار نیکوکاری در قرآن از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نیکوکاری است. احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و… دارد. مؤمنان واقعی و انسان های صاحب خرد و اندیشه در