• صدای کشاورزان مظلوم دیار گروس

    صدای کشاورزان مظلوم دیار گروس

    آقای نوبخت پولی که بابت گندم پرداخت میشود دوباره همان گندم با تبدیل شدن به آرد و فروش آن به نانوایی‌ها به خزانه دولت بازخواهدگشت، برایمان سوال است هر وقت نوبت پرداخت پول گندم کشاورزان زحمتکش می‌رسد خزانه دولت خالی است؟ به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان بیجارگروس و استان