• نگذاریم هُنر دست بیجاری ها به فراموشی سپرده شود

    نگذاریم هُنر دست بیجاری ها به فراموشی سپرده شود

    صنایع دستی به آن گروه از کارهایی گفته می‌شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در تولید و خلق آن نقش اساسی دارد و در مجموع تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت فرآورده‌های آن با دست و در چارچوب فرهنگ و بینش هر منطقه و با دیدگا‌ه‌های قومی انجام می‌شود. به گزارش خبرنگار ایرنا، صنایع