• مسئولان استان کردستان؛ محرومیت بیجار را دریابید

    مسئولان استان کردستان؛ محرومیت بیجار را دریابید

      بخش کرانی بیجار، یکی از بخش های است که بیشترین سنگ آهن استان و معادن بزرگ سنگ آهن در آنجا قرار گرفته است و سالهای سال است که هیچ سودی از این معادن نصیب مردم این منطقه نشده است. به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران ، شهرستان بیجار در شرق استان کردستان دارای پتانسیل