• توجه به مناطق روستایی ،توجه به تمامی مهم های یک منطقه است

    توجه به مناطق روستایی ،توجه به تمامی مهم های یک منطقه است

      هر چند بر این امر وافقیم که مسئولان شهرستان از کمبودها و مشکلات روستائیان ما مطلع هستند اما چند خط مرقوم شده فقط محض اطلاع است و بس… به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران ، بارها این جمله زیبا را شنیده ایم که روستاها به عنوان دروازه توسعه هر شهری هستند و توجه به