اولین جلسه هم اندیشی سیدحسینی ها در هیئت حسین جان(ع) برگزار شد.

ارسال دیدگاه